Logo
Slovenská speleologická spoločnosť
| Úvodná stránka | Z histórie | O drieni | Speleolinky | Download | Zaujímavosti | Členovia |
.: Z činnosti klubu :.
Fotogalérie
Významné objavy
Výskum a prieskum
Fauna a flóra
Bezpečnosť
Ochrana jaskýň
Zahraničné cesty
Výročné správy
Bibliografia
.: Vyhľadaj na webe :.


vodlitniKoupání v Jižních ČecháchUbytování rodin s dětmiChata v České KanaděKunžak v České KanaděGambitPronájem rekreačních objektůVlčí doupěRybářstvíStrmilovský šachový klubChata na SamotěRekreace v soukromíChata u Komorníka
Ümraniye Escort
We have added female escort girls photos and phones to our site that will caress your soul in and around Ümraniye. Encounter with hot ümraniye escort You can examine these sweet, sexy and elite Ümraniye Escort Girls postings in detail. Real dating umraniye site.
Taksim Escort
Taksim escort site, taksim escort lady and escort taksim escort girl profiles. You can reach nightly and hourly escort lady taksim ads 24/7. You will be able to easily reach the phone and all contact information of the beautiful escort girls who want to make you happy with their Taksim escort fantasies.
Bebek Escort
Baby escort site, bebek escort girl and escort baby girl profiles. You can reach nightly and hourly escort female baby ads 24/7. Baby escort ladies provide quality service. Escort female baby girls phone number and whatsapp contact information are on our site free of charge.
Beşiktaş Escort
In the Beşiktaş dating site category, contact women who are members with their completely real photos and also make cheap calls. The most beautiful beşiktaş escort women you can find on Istanbul dating platforms are here, don't look elsewhere. The hottest chicks are here.
Mecidiyeköy Escort
Mecidiyeköy dating site, mecidiyeköy escort girls and escort mecidiyeköy girl profiles. Nightly and hourly escort lady mecidiyeköy postings 24/7. Mecidiyeköy Escort 24/7 Staff Coming Home to the Hotel, Side-Bancı Escorts Making love with Taksim Girls has never been this easy. Click for phone numbers.


Nové lokality severného svahu planiny Dolný vrch v Slovenskom krase - 1. časť

Vydané dňa 20. 02. 2006 (Počet prečítaní: 2981)

V článku prezentujem niektoré novoobjavené svahové jaskyne - výsledok systematického povrchového prieskumu severných svahov Dolného vrchu Speleoklubom Drienka, ktorého členovia pristúpili k rekognoskácii svahov ešte pred oficiálnym založením klubu t. j. v roku 1996. Použitá metodika je analogická s tou, ktorú opisujem už skôr (in Lešinský /1/ 1997).
Predbežne sme prieskum svahov kvôli prolongačným prácam na planine ukončili v roku 1997 a v súčasnosti navdväzujú naň naše sporadické výstupy na svah či zostupy z neho, keď krasové javy vyhľadávame viac-menej náhodne.
Meračské body sme v jaskyniach prevažne nestabilizovali; lokality sme zamerali kompasom a sklonomerom. Názvy pridelili lokalitám ich objavitelia. Identifikačné čísla lokalitám priradili jaskyniari zo ZO 1-11 ČSS Barrandien Praha (Novotná et Frank 1997). Miestopisy uvedené v článku som spracoval na základe ZM 1: 10 000 a nadmorské výšky vchodov podľa viacnásobných meraní barometrickým výškomerom Thommen 3B4 počas dokumentovania lokalít v rámci plnenia vlastnej hlavnej úlohy v SMOPaJ LM, pracovisko Košice (compar. Lešinský /2/ 1997). V miestopisoch uvádzam povrchové (nie vzdušné) vzdialenosti. Ku každej lokalite sú za IČO-m priradené príslušné čísla vzťahujúcich sa máp.
Na rekognoskácii terénu sa zúčastnili: František Horčík, Martin Horčík, Marián Chovanec a Gabriel Lešinský. Meračské práce vykonali bratia F. i M. Horčíkovci a G. Lešinský. Za pomoc pri vyhotovovaní niektorých jaskynných plánov ďakujem Darinke Vackovej a Tiborovi Máté (obaja SK Drienka).

Popisy a lokalizačné miestopisy jednotlivým lokalít

Jaskyňa Pod lebkou, IČO: 031, ZM 1: 10 000 37-41-11
Morfologicky zaujímavá jaskyňa sa nachádza v katastri obce Jablonov nad Turňou v nadmorskej výške 297 m n. m. Vyvinula sa na ploche diskontinuity (sklon cca 10°) v časti masívu wettersteinských vápencov; domodelovaná bola korozívnou činnosťou vody, v istej miere mrazovým zvetrávaním. Hlavný ťah jaskyne je založený v smere 210°/30°. Rozmery ústia: 1,0 m (v) x 2, 4 m (š). Jaskyňu tvorí priama, mierne stúpajúca chodba, ktorej počva je pokrytá organickým materiálom, hlinou a suťou. Výzdoba sa obmedzuje na slabé sintrové náteky v zadnej časti jaskyne (tunel). Steny sú výrazne korodované hlavne vo V časti jaskyne, kde sa vytvorila v boku steny galéria. Nad vchodom do jaskyne je líščia lebka. Dĺžka jaskyne je 5,9 m. Jaskyňa bola objavená G. Lešinským, F. Horčíkom a M. Horčíkom 16. 1. 1997.
Lokalizácia: východiskovým bodom je Jablonov nad Turňou. Od mosta cez rieku Turňu, ktorý leží J od Jablonova, odbočiť na križovatke pri stĺpe vysokého napätia na Z, kde po cca 300 m je umiestnená tesne pri ceste žltočervená signalizačná tyč plynovodu. Jaskyňa sa nachádza cca 120 m J od tejto tyče v nie príliš strmom svahu pod neveľkou skalnou stenou (resp. výčnelkom masívu) ešte pred pásom skalných stien.
Malá oltárna jaskyňa, IČO: 034, ZM 1: 10 000 37-41-12
Jaskyňa sa nachádza v katastri obce Hrhov v nadmorskej výške 364 m n. m. Ide o koróziou domodelovanú jaskyňu vytvorenú kombináciou korózie a kryogénneho odvetrávania materiálu zo stien. Jaskyňu tvorí relatívne priestranná dutina pretiahnutá v smere cca S/J. Vchod má rozmery 1 m (v) x 2,0 m (š). Výzdoba je veľmi chudobná; steny sú niekde pokryté pizolitickými výrastkami a povlakmi rias. Dno tvorí zmes zvetralín a hliny. Dĺžka jaskyne je 3,3 m. Jaskyňu objavili G. Lešinský a F. Horčík z SK Drienka 22. 2. 1997. V jaskyni bola urobená archeologická sonda - bez nálezov.
Lokalizácia: východiskovým bodom je Hrhov. Od kóty 383 m n. m. (kóta JV od Hrhova, v mieste, kde východný úvoz ústi na planinu) pokračovať V vetvou, stúpať mierne do svahu lesa cca 200 m po 1. ohyb cesty na S a vzápätí vystúpať k 2. ohybu cesty opäť na V. Jaskyňa leží odtiaľto smerom na S vovzdialenosti cca 120 m priamo na konci v skalného hrebeňa v druhej tretine svahu planiny. V okolí rastie presvetlený krovitý porast, prevažuje však stromová etáž.
Jaskyňa Za topoľom, IČO: 035, ZM 1: 10 000 37-41-13
Jaskyňa sa nachádza v katastri obce Hrhov v nadmorskej výške 331,5 m. Chodba sa vytvorila na pukline 155°/335° v skalnej stienke rútením a mrazovým zvetrávaním. Vchod má elipsovitý tvar a rozmery 0,4 m (v) x 0,7 m (š). Dno tvorí hlina, suť a hrabanka. Jaskyňa je bez výzdoby. Dĺžka 3 m. Objavená M. Horčíkom 6. 3. 1997.
Lokalizácia: ťažko lokalizovateľná. Nachádza sa priamo pod lomom Včeláre v mimoriadne rozrušenom svahu cca 100 m SSZ od kóty 394 m n. m. (kóta leží J od včelárskeho cintorína).
Jaskyňa Krysty, IČO: 039, ZM 1: 10 000 37-41-11
Jaskyňa sa nachádza v katastri obce Jablonov nad Turňou v nadmorskej výške 503 m n. m. Je puklinovitého charakteru. Založená je na pukline S/J so sklonom 70° na Z. Puklina je rozšírená zvetrávaním a modelovaná koróziou. Výzdoba sa obmedzuje na náteky bielej farby a rôzne pizolitické formy. Vchod má rozmery 0,5 m (š) x 1,6 m (v). Dno tvorí hlina, suť a lístie. Dĺžka jaskyne je 3,9 m. Objavená G. Lešinským a M. Horčíkom 6. 6. 1997.
Lokalizácia: Východiskovým bodom je Jablonov nad Turňou. Pálovou cestou (viď mapa 1: 10 000, JV od Jablonova) na planinu a odtiaľ po okraji planiny až ku kóte 556 m. n. m. Na V od tejto kóty leží nevýrazná, plochá krasová vyvýšenina bez kótového označenia v mapovom podklade. Jej výška je cca 546 m n. m. Jaskyňa Krysty sa nachádza od jej najvyšieho bodu v smere 0° a vzdialenosti 125 m. Vchod sa nachádza v závere úzkeho, šikmého skalnatého hrebienka, pod ktorým už v celej šírke pokračuje voľný svah.
Jaskyňa Pri mŕtvej lani, IČO: 040, ZM 1: 10 000 37-41-11
Jaskyňa sa nachádza v katastri obce Jablonov nad Turňou v nadmorskej výške 475 m n. m. Vchod má rozmery 0,8 m (š) x 0,7 m (v). Neveľký priestor vznikol na prešmykovej ploche medzi materským masívom a jeho mohutnou odlúčenou časťou. Modelácia zvetrávaním. Výzdoba: kríčkovité kvaple, povlaky korózie, pizolity. Výplň tvorí lístie a suť. Dĺžka jaskyne je 2,5 m. Objavená M. Horčíkom a G. Lešinským 6. 6. 1997.
Lokalizácia: Jaskyňa Pri mŕtvej lani je od Jaskyne Krysty (viď predch. lokalitu) vzdialená 45 m v smere 37°. Vchod sa nachádza v boku neveľkej skalnej steny. V okolí rastie vzrastlý bukový les.
Priepasť Pod Žmeňom, IČO: 152, ZM 1:10 000 37-41-11
Malá priepasť s nepriechodným ústím a evidentným pokračovaním sa vytvorila na pukline cca V/Z. Rozmery ústia sú 0,25 x 0,5 m. Kaverna sa smerom nadol rozširuje. Steny sú vyhladené koróziou. Lokalita je bez výzdoby. Objavená F. Horčíkom a G. Lešinským 22. 5. 1997. Hĺbka kaverny je zatiaľ 1,5 m.
Lokalizácia: Lokalita leží v hornej tretine svahu JV od Žmeňa pod skalnou stienku. Zatiaľ bližšie neupresnená poloha.

Záver

Stanovením genetických charakteristík je možné uvedené krasové javy zaradiť predovšetkým ku koróznym krasovým jaskynným priestorom (sensu Bella 1994, p. 9). Z praktického speleologického hľadiska majú len dokumentačný charakter, keďže v súvislosti s ich genézou ich nepokladáme za perspektívne.

Literatúra

BELLA, P: Genetické typy jaskynných priestorov Západných Karpát. Slovenský kras, XXXII, ROSA-SMOPaJ, Liptovský Mikuláš, 1994
LEŠINSKÝ, G.: Nové objavy na Dolnom vrchu v Slovenskom krase (2. časť). In.: Spravodaj SSS 4/1997, Liptovský Mikuláš, p. 8
LEŠINSKÝ, G.: Lokalizácia a registrácia krasových javov na planine Dolný vrch v Slovenskom krase. SMOPaJ LM, pK, Košice, Správa z PHÚ 1996-1997, č. ú. B/1/a, 31. 12. 1997, pp. 80
LEŠINSKÝ, G.: Horizontálne jakyne na planine Dolný vrch v Slovenskom krase. Sinter 6/1998, SMOPaJ LM, Liptovský Mikuláš, pp. 10-11
NOVOTNÁ, J. - FRANK, T.: Dolný vrch 1997. Exp. zpráva ZO ČSS 1-11 Barrandien. Praha, 1997, p. 8

Celý článok | Autor: Gabriel Lešinský | Vytlačiť článok
.: Spomienka :.
Maroš
.: Naj jaskyne SR :.
Najhlbších 50
Najdlhších 50
.: Naj jaskyne sveta :.
NSS World
Deep Cave List

NSS World
Long Cave List
.: Software :.
Therion
Survex
.: Náhodný obrázok :.
Gabiho dóm
Gabiho dóm, foto: V. Papáč
zobrazení: 1447
.: Počítadlo :.
Gold

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.