Logo
Slovenská speleologická spoločnosť
| Úvodná stránka | Z histórie | O drieni | Speleolinky | Download | Zaujímavosti | Členovia |
.: Z činnosti klubu :.
Fotogalérie
Významné objavy
Výskum a prieskum
Fauna a flóra
Bezpečnosť
Ochrana jaskýň
Zahraničné cesty
Výročné správy
Bibliografia
.: Vyhľadaj na webe :.


vodlitniKoupání v Jižních ČecháchUbytování rodin s dětmiChata v České KanaděKunžak v České KanaděGambitPronájem rekreačních objektůVlčí doupěRybářstvíStrmilovský šachový klubChata na SamotěRekreace v soukromíChata u Komorníka
Ümraniye Escort
We have added female escort girls photos and phones to our site that will caress your soul in and around Ümraniye. Encounter with hot ümraniye escort You can examine these sweet, sexy and elite Ümraniye Escort Girls postings in detail. Real dating umraniye site.
Taksim Escort
Taksim escort site, taksim escort lady and escort taksim escort girl profiles. You can reach nightly and hourly escort lady taksim ads 24/7. You will be able to easily reach the phone and all contact information of the beautiful escort girls who want to make you happy with their Taksim escort fantasies.
Bebek Escort
Baby escort site, bebek escort girl and escort baby girl profiles. You can reach nightly and hourly escort female baby ads 24/7. Baby escort ladies provide quality service. Escort female baby girls phone number and whatsapp contact information are on our site free of charge.
Beşiktaş Escort
In the Beşiktaş dating site category, contact women who are members with their completely real photos and also make cheap calls. The most beautiful beşiktaş escort women you can find on Istanbul dating platforms are here, don't look elsewhere. The hottest chicks are here.
Mecidiyeköy Escort
Mecidiyeköy dating site, mecidiyeköy escort girls and escort mecidiyeköy girl profiles. Nightly and hourly escort lady mecidiyeköy postings 24/7. Mecidiyeköy Escort 24/7 Staff Coming Home to the Hotel, Side-Bancı Escorts Making love with Taksim Girls has never been this easy. Click for phone numbers.


Z prieskumu svahov Silickej planiny - 3. časť

Vydané dňa 21. 02. 2006 (Počet prečítaní: 3320)

Týmto príspevkom voľne nadväzujem na dva predchádzajúce, publikované v Spravodajoch SSS č. 1/2000 a 2/2000. Prezentujem v ňom výsledky prieskumu v oblasti severného svahu Silickej planiny v Slovenskom krase, realizované členmi Speleklubu Drienka koncom roku 2000 a v priebehu roku 2001. Akcií, ktoré viedli k objaveniu a zdokumentovaniu nižšie popísaných lokalít, sa zúčastnili František Horčík, Martin Horčík a Tibor Máté.
Po určitom čase sme opäť dostali chuť potúlať sa po zaujímavých svahoch planiny a skúsiť šťastie. Mierny impulz k začatiu prieskumu dal aj Gabi Lešinský objavom Klenutej jaskyne. K objavu došlo počas dvojdňovej akcie v Jaskyni Klenieb, keď si zrána len tak naľahko odbehol do svahu. Hneď na prvej "svahovej" akcii pribudli dve nové lokality, neskôr ďalšie. Tá jaskyňa s veľkým "J" však medzi nimi zatiaľ nebola.

Administratíva, geomorfológia, geológia

Skúmané územie zahŕňa severný svah Silickej planiny medzi kótou Dievčenská skala 660 m n. m. a bezmennou kótou 574 m n. m., v katastrálnych územiach obcí Jovice, Krásnohorská Dlhá Lúka a Lipovník. Pri prieskume terénu sme sa zamerali hlavne na partie tvorené skalnými stenami a stupňami, no nevynechali sme ani ostatné časti svahu tvorené krasovými horninami.
Severné svahy Silickej planiny označujeme ako strmé zlomovo-denudačné stráne. Vznikli tektonickým vyzdvihnutím územia pozdĺž zlomu oproti susednému územiu (Jákal, 1975). Svahy sú silne postihnuté gravitačným rútením a zosuvmi celých blokov horniny, ktoré podmienili vznik množstva dutín. Na druhej strane je možné, že vchody omnoho perspektívnejších lokalít deštruovali a ukryli pred našimi očami.
Nižšie popísané jaskyne sú vytvorené v dvoch druhoch horniny, a to steinalmských vápencoch (lokality č. 1 - 4) a gutensteinských vápencoch (lokality č. 5 - 10). Spodné partie svahu, okrem okolia Krásnohorskej jaskyne, nie sú speleologicky zaujímavé, nakoľko tu vystupujú verfénske horniny - sinské vrstvy (bridlice, slienité vápence a vápence) - podľa Mella, 1996.
Meračské práce boli vykonané buzolou, pásmom a sklonomerom, vo väčšine lokalít boli meračské body stabilizované. Nadmorské výšky boli určené približne - odčítaním z mapy.
V príspevku prinášam popis desiatich jaskýň, nachádzajúcich sa v časti svahu medzi kótami 602 a 574 m n. m. (viď Situačný plán lokalít). Je medzi nimi aj dávnejšie známa Štefanova jaskyňa. Túto lokalitu sme preskúmali a zdokumentovali hlavne z dôvodu absencie plánu jaskyne a tiež z dôvodu jej lokalizácie v skúmanom území. Do nasledujúceho čísla Spravodaja pripravujeme príspevok o ďalších objavených lokalitách vo svahu medzi kótou Dievčenská skala a kótou 602 m n. m.

Popisy lokalít

1. Klenutá jaskyňa - ZM 10 č. 37-32-10, k. ú. Lipovník, 545 m n. m.
Nachádza sa približne 120 m západne od kóty 574 m n. m. Za oblúkovitým vchodom s rozmermi 1,0 m (v) x 4,0 m (š) pokračuje nízka, mierne klesajúca, 4,5 m dlhá chodbička. Jaskyňa je vytvorená na vrstevnej ploche koróznou činnosťou atmosférických vôd. Hlinité dno bolo kvôli preskúmaniu a zameraniu prehĺbené. V zadnej časti jaskyne sa vyskytujú ojedinelé sintrové náteky.

2. Štefanova jaskyňa (SP-24, syn. Nad lomom) - ZM 10 č. 37-32-09, k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 380 m n. m.
Nachádza sa 10 metrov západne od okraja opusteného lomu pri obci Krásnohorská Dlhá Lúka. Za vchodom s rozmermi 1,2 m (v) x 1,8 m (š) pokračuje jaskyňa priamou tunelovitou chodbou s priemernou výškou 2 m, ktorá po desiatich metroch prejde do pukliny vysokej 4 m zakončenej závalom. Dĺžka jaskyne je 12 m. M. Erdös (1995) uvádza: "Malá svahová jaskyňa patriaca do genetického systému Krásnohorskej jaskyne". Z toho vyplýva, že jaskyňa má erózny pôvod. Podľa nás je jaskyňa skôr korózno-rútivého pôvodu. Výzdoba sa obmedzuje na sintrové náteky. V čase našej návštevy (21. 1. 2001) sme v jaskyni zaregistrovali jeden hibernujúci exemplár netopiera Podkovára malého (Rhinolophus hipposideros).

3. Jaskyňa Kutica - ZM 10 č. 37-32-09, k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 395 m n. m.
Nachádza sa 15 výškových metrov nad Štefanovou jaskyňou. Vchod má rozmery 1,1 m (v) x 0,7 m (š). Dno mierne zalomenej chodby, dlhej 4 m, pokrýva hlina a jemná sutina. Výzdobu reprezentujú sintrové náteky. Jaskyňa je korózneho pôvodu.

4. Jaskyňa V zákutí - ZM 10 č. 37-32-09, k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 515 m n. m.
Nachádza sa približne 30 výškových metrov pod hranou planiny, priamo pod dvojzávrtom. Na dne väčšieho zo závrtov sa nachádza kóta 528 m n. m. Vchod jaskyne s rozmermi 3,1 m (v) x 1,1 m (š) je situovaný v skalnej stene. Dno pokrýva prašná hlina s ojedinelými úlomkami horniny. Dĺžka tejto kryogénno-koróznej jaskyne je 4,8 m.

5. Ploská jaskyňa - ZM 10 č. 37-32-09, k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 560 m n. m.
Nachádza sa cca 25 výškových metrov pod hranou planiny, 350 m západne od vyústenia starého úvozu z Krásnohorskej Dlhej Lúky na planinu. Uklonený vchod má rozmery cca 7 m (v) x 1 m (š) pri dne. Vznik jaskyne podmienil gravitačný zosun odlúčeného bloku horniny. Strop je čiastočne tvorený zaklinenými balvanmi. Predstavuje rozsadlinový typ jaskyne. Výzdobu tvoria pizolity a sintrové náteky. Dno pokrýva sutina. Jej dĺžka je 7,6 m.

6. Zaoblená jaskyňa - ZM 10 č. 37-32-09, k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 560 m n. m.
Nachádza sa 50 m severozápadne od Ploskej jaskyne. Rozmery vchodu sú 2,5 m (v) x 3,0 m (š). Zo vstupnej sienky s pôdorysom 3 x 3 m, vybieha východným smerom 5 m dlhá puklinovitá chodbička. Jaskyňa korózno-rútivého pôvodu vznikla v silne rozrušenom skalnatom svahu. Dno pokrýva hlina a suť. Dĺžka jaskyne je 8 m.

7. Mesačná jaskyňa - ZM 10 č. 37-32-09, k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 490 m n. m.
Nachádza sa na úpätí radu skalných stien, severozápadne od Zaoblenej jaskyne. Pomerne priestranná, 7,2 m dlhá korózna jaskyňa, ktorej strop pokrývajú zaujímavé vhĺbeniny. Vchod má rozmery 0,9 m (v) x 2,7 m (š). Zadná polovica jaskyne je umelo znížená a odpadky prezrádzajú, že príležitostne slúži(la) ako úkryt. Dno pokrýva hlina a drobná suť. Sintrovú výplň reprezentujú ojedinelé náteky a pizolity.

8. Drobná jaskyňa I. - ZM 10 č. 37-32-09, k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 505 m n. m.
Jaskyňa so šikmo ukloneným vchodom s rozmermi 2 m (v) x 1 m (š) pri dne, sa nachádza pod skalnou stenou, 80 m juhozápadne od Mesačnej jaskyne. Z hľadiska genézy ju hodnotíme ako korózny typ jaskyne. Dno je tvorené balvanmi, suťou a hlinou. Jej dĺžka je 4 m a neobsahuje sintrovú výzdobu.

9. Drobná jaskyňa II. - ZM 10 č. 37-32-09, k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 560 m n. m.
Nachádza sa 180 m juhozápadne od Drobnej jaskyne I. Korózna jaskyňa s dnom pokrytým hlinou a lístím. Rozmery vchodu sú 0,7 m (v) x 0,7 m (š). Sporadicky sa vyskytujú sintrové náteky. Dĺžka jaskyne je 3 m.

10. Divná diera - ZM 10 č. 37-32-09, k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 575 m n. m.
Nachádza sa cca 15 výškových metrov nad Drobnou jaskyňou II. Jaskyňa má dva vchody. Rozmery severného: 0,6 m (v) x 0,6 m (š) a západného: 0,5 m (v) x 0,5 m. Z hľadiska genézy ju hodnotíme ako korózno-rútivú. Dno pokrýva suť a hlina. Je bez výzdoby. Celková dĺžka jaskyne je 5 m. Na hlavnej predisponujúcej poruche, priamo pod severným vchodom, je otvor do krátkej neprieleznej chodbičky.

Literatúra

BELLA, P.: Genetické typy jaskynných priestorov Západných Karpát. Slovenský kras, XXXII, ROSA-SMOPaJ, Liptovský Mikuláš, 1994
BELLA, P.: Princípy a teoreticko-metodologické aspekty klasifikácie morfologických typov jaskýň. Slovenský kras, XXXIII, Knižné centrum, Žilina, 1995
ERDÖS, M.: Jaskyne, priepasti a vyvieračky severnej časti Silickej planiny. Slovenský kras, XXXIII, Knižné centrum, Žilina, 1995
JÁKAL, J.: Kras Silickej planiny, Vydavateľstvo Osveta, Martin, 1975
MELLO, J. et al.: Geologická mapa Slovenského krasu 1:50 000. Geologická služba SR, Bratislava, 1996

Celý článok | Autor: Martin Horčík | Vytlačiť článok
.: Spomienka :.
Maroš
.: Naj jaskyne SR :.
Najhlbších 50
Najdlhších 50
.: Naj jaskyne sveta :.
NSS World
Deep Cave List

NSS World
Long Cave List
.: Software :.
Therion
Survex
.: Náhodný obrázok :.
Nezabudnuteľná oblasť Kelmend
Nezabudnuteľná oblasť Kelmend, foto: J. Psotka
zobrazení: 2210
.: Počítadlo :.
Gold

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.