Logo
Slovenská speleologická spoločnosť
| Úvodná stránka | Z histórie | O drieni | Speleolinky | Download | Zaujímavosti | Členovia |
.: Z činnosti klubu :.
Fotogalérie
Významné objavy
Výskum a prieskum
Fauna a flóra
Bezpečnosť
Ochrana jaskýň
Zahraničné cesty
Výročné správy
Bibliografia
.: Vyhľadaj na webe :.


vodlitniKoupání v Jižních ČecháchUbytování rodin s dětmiChata v České KanaděKunžak v České KanaděGambitPronájem rekreačních objektůVlčí doupěRybářstvíStrmilovský šachový klubChata na SamotěRekreace v soukromíChata u Komorníka
Ümraniye Escort
We have added female escort girls photos and phones to our site that will caress your soul in and around Ümraniye. Encounter with hot ümraniye escort You can examine these sweet, sexy and elite Ümraniye Escort Girls postings in detail. Real dating umraniye site.
Taksim Escort
Taksim escort site, taksim escort lady and escort taksim escort girl profiles. You can reach nightly and hourly escort lady taksim ads 24/7. You will be able to easily reach the phone and all contact information of the beautiful escort girls who want to make you happy with their Taksim escort fantasies.
Bebek Escort
Baby escort site, bebek escort girl and escort baby girl profiles. You can reach nightly and hourly escort female baby ads 24/7. Baby escort ladies provide quality service. Escort female baby girls phone number and whatsapp contact information are on our site free of charge.
Beşiktaş Escort
In the Beşiktaş dating site category, contact women who are members with their completely real photos and also make cheap calls. The most beautiful beşiktaş escort women you can find on Istanbul dating platforms are here, don't look elsewhere. The hottest chicks are here.
Mecidiyeköy Escort
Mecidiyeköy dating site, mecidiyeköy escort girls and escort mecidiyeköy girl profiles. Nightly and hourly escort lady mecidiyeköy postings 24/7. Mecidiyeköy Escort 24/7 Staff Coming Home to the Hotel, Side-Bancı Escorts Making love with Taksim Girls has never been this easy. Click for phone numbers.


Speleologický prieskum Humenských vrchov (1. časť)

Vydané dňa 05. 03. 2006 (Počet prečítaní: 4420)

Územie Humenských vrchov, ktoré sa rozprestierajú od východu na západ od Brekova po Porúbku a od juhu na sever od (povyše) Michaloviec po Humenné, nepatrí k oblastiam, kde by prekvital základný jaskyniarsky prieskum. Dodnes nie je tento geomorfologický celok ako komplex preskúmaný a dokonca nejestvoval ani len základný súpis speleologicky dôležitých lokalít s najzákladnejšími údajmi.
Humenské vrchy sú stále výzvou vo všetkých súčastiach praktického jaskyniarstva - rekognoskačnej, prolongačnej, objaviteľskej, prieskumnej, dokumentačnej, ale aj syntetizujúcej a publikačnej. Našou úprimne milou povinnosťou na pracovisku SMOPaJ v Košiciach bolo zoznámiť sa s týmto územím a inventarizačne ho spracovať.
V nadväznosti na rok 1910 (G. STRÖMPL, 1910a, b) nebol s výnimkou rokov 1974-1975 (M. ERDŐS), resp. 1976 a 1978 (Z. HOCHMUTH) doteraz spracovaný materiál, ktorý by zaznamenal a evalvoval mnohé zmeny v základnej dokumentácii speleologických objektov Vihorlatských vrchov, predovšetkým čo sa týka nových objavov, identifikácie sporných lokalít a spresnenia lokalizácií. Donedávna neexistoval dokonca ani len základný súpis všetkých známych lokalít tohto geomorfologického celku s identifikačnými údajmi. Z takéhoto súpisu sa už dá aspoň v náznakoch posúdiť charakter i perspektivita celku z jaskyniarskeho hľadiska, čo logicky môže usmerniť prípadný hlbší partikulárny záujem. Je však potrebné vyzdvihnúť veľmi hodnotné práce Z. HOCHMUTHA (1976, 1978), ktorý sa snažil komplexne zachytiť speleologickú problematiku Humenských vrchov a časti bradlového pásma. K týmto snahám treba zaradiť i pokus nedávno zosnulého mladého jaskyniara M. KUZMU (1988), ktorý sa adekvátne svojmu veku a vzdelaniu pokúsil o syntézu dovtedajších poznatkov o jaskyniach Humenských vrchov. Prieskumníci viacerých generácií vykonali v Humenských vrchoch množstvo obdivuhodnej rekognoskačnej, objaviteľskej, ale i dokumentačnej práce, ktorá si zasluhuje uznanie. Jej evalvácia a syntéza výsledkov, ktoré priniesla, je konkrétnou výzvou do budúcnosti.

PREHĽAD ZÁKLADNEJ SPELEOLOGICKEJ LITERATÚRY

Prvý prehľad jaskýň z Humenských vrchov publikoval G. STRÖMPL (1910a, b), pričom mnohé z nich sa nedostali do neskorších súpisov, keďže Strömplov článok nebol veľmi známy. Až po takmer 70 rokoch sa v roku 1979 objavuje Zoznam jaskýň a priepastí na Slovensku, ktorý vychádzal z Prehľadu preskúmaných jaskýň na Slovensku (A. DROPPA, 1973). Pravdepodobne vzhľadom na prehnané kritériá sa v ňom však spomína len minimum lokalít. V polovici 70. rokov minulého storočia vypracoval M. ERDŐS nepublikovaný súpis niektorých jaskýň Humenských vrchov (1974, 1975). Kvalitné informácie, hoci taktiež na počet obmedzené, zverejnil Z. HOCHMUTH (1976, 1978). V roku 1988 sa o súpis (nie všetkých) dovtedy známych lokalít pokúsil vtedy študent 3. roč. gymnázia M. KUZMA. Doteraz posledný, na jaskyne selektívne obmedzený súpis speleologických objektov vyšiel v rámci Zoznamu jaskýň na Slovensku (P. BELLA et P. HOLÚBEK /eds./, 1999), kde je uvedených 11 lokalít. O súpis všetkých známych lokalít (vrátane tých od G. Strömpla) sa pokúša prvýkrát autor tohto príspevku. Je to v súčasnosti relatívne vyčerpávajúci súpis lokalít s najzákladnejšími údajmi; chýbajú v ňom však údaje o lokalitách známych M. Kuzmovi, ktoré po jeho smrti nie sú dostupné ako i o objektoch, ktoré doteraz neboli identifikované a preskúmané.

STRUČNÁ GEOLOGICKO-GEOMORFOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

Tento oddiel sme spracovali predovšetkým na základe našej ústnej konzultácie s Dr. S. Jackom jr., ktorý Humenské vrchy mapoval z hľadiska geológie (S. Jacko jr. in B. ŽEC et al., 1997) a samozrejme aj s využitím vyššie citovaného zdroja.
Oblasť Humenských vrchov prekonala polyfázový, pomerne komplikovaný vývoj, ktorý sa odrazil v geologickej stavbe, stupni tektonickej porušenosti a celkovom geomorfologickom obraze.
Charakter jaskýň v tomto krasovom území už len dodatočne potvrdzuje to, čo je možné vyčítať z príslušnej časti geologickej mapy:
  • lokálne primeraný potenciál, pokiaľ ide o možnosť vzniku jaskynných systémov
  • nízky stupeň skrasovatenia
  • plošne i objemovo limitovaný komplex vhodných karbonátov
  • málo priaznivá tektonika pre vznik väčších jaskýň
  • malá diverzita genetických typov jaskýň
  • malá vyvinutosť krasových foriem všeobecne
Humenské vrchy časť Krivoštianka, na ktorú sa viaže veľká väčšina krasových jaskynných foriem, je už len reliktom rozsiahleho karbonatického pásu fatrika (paleoalpínsky orogén), nasunutého v tejto oblasti pôvodne z juhu na sever a neskôr reverzne späť na juh, pričom jeho VJV pokračovanie je prekryté predovšetkým vulkanitmi. Najzápadnejšia časť Humenských vrchov je navyše amputovaná v dôsledku riečnej erózie Laborca, ktorý sa do vyzdvihujúceho sa pohoria zarezával v mladšom terciéri miocéne. Pohyby súvisiace s výzdvihom sú aktuálne aj v recente. Dôsledkom činnosti Laborca je Brekovská brána, resp. prielom Laborca. Dá sa predpokladať, že uvedené procesy do istej miery ovplyvnili speleogenézu v amputovanej časti Klokočinách, kde sa nachádzajú morfologicky najvýraznejšie krasové dutiny v celej oblasti.
Osobitý ráz majú Humenské vrchy v časti Sokol. Materská hornina - karbonatický konglomerát paleogénu - a jej slabá rigidita voči koróznemu, kryogénnemu a eolickému zvetrávaniu tu podmienili vznik veľmi zaujímavých, tzv. klastokrasových jaskýň.
Celá oblasť Humenských vrchov predstavuje hrasť, čo do istej miery determinuje i celkový geomorfologický obraz. Z hľadiska geomorfológie nemožno nepostrehnúť výraznú obsahovú jednoduchosť, pokiaľ ide o krasové formy a ich vyvinutosť, oproti typickým krasovým geomorfologickým celkom (napr. Slovenský kras). Reliéf má síce v dôsledku komplikovanej geológie a tektoniky osobitný ráz, avšak povrchové krasové formy sú málo výrazné. Výskyt kvalitných, predovšetkým gutensteinských vápencov, ktoré v komplexe s ďalšími karbonatickými horninami budujú hrasť Humenských vrchov tvorenú štyrmi imbrikovanými šupinami, vytvoril predpoklady pre vznik jaskýň, ktoré môžu aj v procese režimu korózneho vývoja nadobudnúť zaujímavé morfometrické i morfogenetické črty. Aj z týchto dôvodov uvádzame nižšie historický prehľad geologických výskumov. Na základe moderných (tu neuvádzaných) a dnes už ucelených predstáv o geologickej stavbe tohto podcelku Vihorlatských vrchov bude možné lokálne rozvinúť nadväzujúci speleologický prieskum, ktorý by sa tu mal znovu obnoviť.

Literatúra:

BELLA, P. et HOLÚBEK, P. /eds./ (1999): Zoznam jaskýň na Slovensku. Dokumenty. MŽP/SMOPaJ/SSS, Bratislava, ss. 193-194
DROPPA, A. (1973): Prehľad preskúmaných jaskýň na Slovensku. Slovenský kras, 11, MSK, Liptovský Mikuláš, s. 123
ERDŐS, M. (1974): Správa z návštevy krasového územia v okolí Brekovského hradu. Mnscr., MSK, Liptovský Mikuláš - pracovisko Košice, apríl 1974
ERDŐS, M. (1975): Predbežný speleologický prieskum v okolí Jasenovského hradu. Mnscr., MSK, Liptovský Mikuláš - pracovisko Košice, 1975
ERDŐS, M. (1988): [nepresná citácia] Správa z ...... Mnscr., MSK, Liptovský Mikuláš - pracovisko Košice, 1988
HOCHMUTH, Z. (1978): Jaskyne Humenských vrchov. Slovenský kras, 16, Martin, ss. 125-136
KUZMA, M. (1988): Krasové javy okolia Humenného. Práca zemepisnej olympiády, kategória D, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu; Humenné; ss. 32
KUZMA, M. (1999): Krasové javy v regióne Humenné. Humenský kamelot, 1. - 3. časť, Humenné
LEŠINSKÝ, G. (2001): Vihorlatské vrchy - jaskyniarskymi bohmi zabudnuté... Sinter, 9/2002, SMOPaJ Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, in prep.
LEŠINSKÝ, G. (2002): Inventarizačný speleologický výskum Vihorlatských vrchov. Záverečná správa za odbornú činnosť [úloha č. III/8/2000 a II/15/2001 podľa PHÚ]. Mnscr. SMOPaJ - pracovisko Košice, Košice, ss. 47 + 5 ss. (prílohy)
MAZÚR, E. et LUKNIŠ, M. (1986): Gemorfologické členenie Slovenska. SAV, Bratislava. (mapa)
STRÖMPL, G. (1909): A Zemplénmegyei szirthegyszég morfológiája, Földrajzi Közlemények, 39, Budapest
STRÖMPL, G. (1910): A Zemplénmegyei barlangok és sziklaodúk, Földtani Közlöny, 40, Budapest
STRÖMPL, G. (1910): Die Höhlen und Grotten des Com. Zemplén. Földtani Közlöny, 40, Budapest, ss. 54-55
ŽEC, B. et al. (1997a): Vysvetlivky ku geologickej mape Vihorlatských a Humenských vrchov 1: 50 000. GS SR, Bratislava (textová časť).
ŽEC, B. et al. (1997b): Geologická mapa Vihorlatských a Humenských vrchov 1:50 000. Regionálne geologické mapy Slovenska. GS SR, Bratislava (mapa).

Iné materiály:

ARCHÍV SMOPAJ LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ: dokumenty a archiválie týkajúce sa prieskumu, objavných a sprístupňovacích prác vo Veľkej Artajame.

Celý článok | Autor: Gabriel Lešinský | Vytlačiť článok
.: Spomienka :.
Maroš
.: Naj jaskyne SR :.
Najhlbších 50
Najdlhších 50
.: Naj jaskyne sveta :.
NSS World
Deep Cave List

NSS World
Long Cave List
.: Software :.
Therion
Survex
.: Náhodný obrázok :.
Stará časť
Stará časť, foto: V. Papáč
zobrazení: 2047
.: Počítadlo :.
Gold

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.